Impressum

PLOBERGER-SK, s.r.o.
Priemyselná 2634/1
909 01 Skalica
Slovensko

Tel. +421 34 6941 271
Fax. +421 34 6941 270
office@ploberger.sk
www.ploberger.sk

IČO: 36 270 482
DIČ: 2021989156
IČ DPH: SK2021989156
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 252 533 372/0900
IBAN: SK5509000000000252533372
BIC: GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Vložka číslo: 16951/T, Oddiel: Sro

Zastúpenie
Konatelia: Günther Macht a Joachim Leissing

Forma obchodu: veľkoobchod
Odkaz na úradné a zákonné profesné predpisy: veľkoobchod

Poznámka pre zákazníkov: Táto internetová stránka je určená výhradne pre komerčných zákazníkov, firmy, úrady a inštitúcie. Tovar dodávame v krajinách A, D, CZ a SK.

Zodpovednosť: Napriek neustálej starostlivosti a pravidelnej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výhradne ich prevádzkovatelia. Tlačové chyby, omyly, ako aj zmeny modelov sú vyhradené

Naše všeobecné obchodné podmienky

Informačná povinnosť:
Hospodárska komora

Autorské práva a práva o ochranných známkach
Autor má vo všetkých publikáciách rešpektovať autorské práva použitej grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré si sám vytvoril, alebo siahnuť po bezlicenčnej grafike,zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch.

Všetky obchodné značky a ochranné známky uvedené v internetovej ponuke a prípadne chránené tretími stranami, podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochraných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Len z dôvodu samotnej zmienky nie je možné dospieť k záveru, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb! Práva na obrázok, čiastočne prostredníctvom editora Shutterstock, sú chránené štandardnou licenčnou zmluvou.

Publikované, autorom vytvorené objekty podliehajú ochrane autorských práv. Kopírovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

Poznámky k externým odkazom:
Týmto sa výslovne dištancujeme od každého obsahu všetkých odkazovaných stránok na našej domovskej stránke a tieto obsahy neprijímame ako vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy v tomto projekte (na tejto webovej stránke).

Vylúčenie záruky:
Informácie na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter, bez implicitných záruk akéhokoľvek druhu. Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú starostlivo kontrolované a pravidelne aktualizované. Nemožno však zaručiť, že všetky informácie sú vždy úplné, správne a aktuálne. Týka sa to najmä všetkých odkazov („linkov“) na iné webové stránky, na ktoré sa odkazuje priamo alebo nepriamo. Všetky informácie môžu byť doplnené, odstránené alebo zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho nie je našou zodpovednosťou prijať opatrenia proti deštruktívnym programom alebo programovým častiam, ako sú vírusy, červy, trójske kone atď., ktoré sa nachádzajú na webových serveroch, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom odkazov z našich webových stránok.