Všeobecné informácie

Stornovacie podmienky

Zákazník môže zrušiť svoje zmluvné vyhlásenie (objednávku) do dvoch týždňov od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. listom, faxom, e-mailom) alebo vrátením tovaru. Pre zachovanie lehoty storna postačuje včasné odoslanie storna alebo tovaru. Pri spätných zásielkach si zákazník sám hradí prepravné náklady. Vrátenie tovaru je možné výlučne len v originálnom balení, nepoškodené, nepoužité a bez známok opotrebenia. Tovar, ktorý sme objednali na želanie zákazníka, nie je možné vrátiť.

Bližšie informácie o dôsledkoch storna nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Všeobecné obchodné podmienky
Impressum

Bezpečnostné informácie a pokyny na používanie

Všetky údaje a pokyny týkajúce sa spracovania a použitia našich výrobkov, sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach, resp. poznatkoch a skúsenostiach príslušného výrobcu a distribútora a nemožno ich v žiadnom prípade považovať za náhradu potrebných testov, ktoré sa v prípade pochybností musia vykonať pred použitím výrobku.

Podľa konkrétnych okolností vzťahujúcich sa na podklad, požiadavky na materiál a jeho vlastnosti, podmienky na spracovanie a okolie sa môžu skutočné hodnoty odchyľovať od nami uvedených údajov. Používateľom výrobkov v každom prípade odporúčame, aby si pravidelne na stránke www.ploberger.sk alebo na stránkach dodávateľov príslušnej značky/výrobcu overovali, či majú najaktuálnejšie informácie o výrobku a špecifické bezpečnostné informácie a pokyny na používanie.

Spoločnosť Ploberger zaručuje, že jej výrobky do dátumu spotreby spĺňajú uvedené technické vlastnosti. Predpokladom toho je aj vhodné skladovanie, manipulácia a používanie produktov len osobami, ktoré sú k tomu oprávnené a vyškolené.

Fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické informácie pre manipuláciu s chemickými látkami a pre ich skladovanie a zneškodňovanie sú uvedené na aktuálnej karte bezpečnostných údajov vzťahujúcej sa na danú látku, resp. je potrebné dodržiavať bezpečnostné údaje na etikete výrobku. Aktuálne karty bezpečnostných údajov nájdete na stránke www.ploberger.sk alebo Vám ich na požiadanie zašleme.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

Ako obchodná spoločnosť pôsobiaca na trhu Európskej únie dôsledne dbáme na ochranu súkromia a ako správca osobných údajov postupujeme pri ich ochrane v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše postupy, akými spracovávame a chránime Vaše osobné údaje v súvislosti s týmito webovými stránkami.

Viac informácií nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.