Všeobecné informácie

Stornovacie podmienky

Zákazník môže zrušiť svoje zmluvné vyhlásenie (objednávku) do dvoch týždňov od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. listom, faxom, e-mailom) alebo vrátením tovaru. Pre zachovanie lehoty storna postačuje včasné odoslanie storna alebo tovaru. Pri spätných zásielkach si zákazník sám hradí prepravné náklady. Vrátenie tovaru je možné výlučne len v originálnom balení, nepoškodené, nepoužité a bez známok opotrebenia. Tovar, ktorý sme objednali na želanie zákazníka, nie je možné vrátiť.

Bližšie informácie o dôsledkoch storna nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Všeobecné obchodné podmienky
Impressum

Bezpečnostné informácie a pokyny na používanie

Všetky údaje a pokyny týkajúce sa spracovania a použitia našich výrobkov, sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach, resp. poznatkoch a skúsenostiach príslušného výrobcu a distribútora a nemožno ich v žiadnom prípade považovať za náhradu potrebných testov, ktoré sa v prípade pochybností musia vykonať pred použitím výrobku.

Podľa konkrétnych okolností vzťahujúcich sa na podklad, požiadavky na materiál a jeho vlastnosti, podmienky na spracovanie a okolie sa môžu skutočné hodnoty odchyľovať od nami uvedených údajov. Používateľom výrobkov v každom prípade odporúčame, aby si pravidelne na stránke www.ploberger.sk alebo na stránkach dodávateľov príslušnej značky/výrobcu overovali, či majú najaktuálnejšie informácie o výrobku a špecifické bezpečnostné informácie a pokyny na používanie.

Spoločnosť Ploberger zaručuje, že jej výrobky do dátumu spotreby spĺňajú uvedené technické vlastnosti. Predpokladom toho je aj vhodné skladovanie, manipulácia a používanie produktov len osobami, ktoré sú k tomu oprávnené a vyškolené.

Fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické informácie pre manipuláciu s chemickými látkami a pre ich skladovanie a zneškodňovanie sú uvedené na aktuálnej karte bezpečnostných údajov vzťahujúcej sa na danú látku, resp. je potrebné dodržiavať bezpečnostné údaje na etikete výrobku. Aktuálne karty bezpečnostných údajov nájdete na stránke www.ploberger.sk alebo Vám ich na požiadanie zašleme.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť PLOBERGER - SK, s.r.o., Priemyselná 2634/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

Ako obchodná spoločnosť pôsobiaca na trhu Európskej únie dôsledne dbáme na ochranu súkromia a ako správca osobných údajov postupujeme pri ich ochrane v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše postupy, akými spracovávame a chránime Vaše osobné údaje v súvislosti s týmito webovými stránkami.

Posledná aktualizácia 22.05.2018.

1. Aké údaje o Vás spracovávame

Počas návštevy týchto webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie:

Dátum a čas prístupu na stránky, vašu IP adresu, názov a verziu Vášho prehliadača, webovú adresu (URL), cez ktorú ste vstúpili na tieto webové stránky, súbory Cookies (viď bod 2) a informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením formulára pre ďalší kontakt alebo prihlásením sa k odberu nášho Newsletteru, prihlásením sa k účasti na súťažiach alebo registráciou v našom online- shope.

Neexistuje z Vašej strany povinnosť poskytnúť nám Vaše údaje, o ktoré Vás žiadame na týchto stránkach. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že budete môcť používať tieto webové stránky v plnom rozsahu.

2. Cookies

Na týchto webových stránkach sú využívané súbory Cookies. Súbor Cookie je malý súbor, ktorý je uložený do počítača pri návšteve webových stránok. V zásade sa súbory Cookies používajú k tomu, aby poskytli užívateľom ďalšie funkcie na webových stránkach. Môžu byť napr. využívané k tomu, aby Vám pomohli efektívnejšie prechádzať webové stránky, umožnili vrátiť sa na stránky, ktoré ste opustili a/alebo zapamätať si Vaše preferencie pri prechádzaní webov. Súbory Cookies nemôžu čítať, meniť alebo upravovať žiadne iné údaje vo Vašom počítači.

Väčšina súborov Cookies používaných na týchto stránkach sú tzv. dočasné súbory Cookies. Po opustení webu sú automaticky vymazané. Trvalé súbory Cookies zostanú v počítači, pokiaľ ich sami neodstránite. Tieto trvalé súbory Cookies slúžia k tomu, aby sme Vás poznali pri Vašej budúcej návšteve nášho webu.

Pokiaľ chcete mať súbory Cookies vo Vašom počítači pod kontrolou, môžete v prehliadači nastaviť upozornenie v prípade, že chce web tieto súbory uložiť. Súbory Cookies môžete tiež zablokovať nebo vymazať, pokiaľ už boli v počítači uložené. Pokiaľ potrebujete viac informácií, ako tieto kroky nastaviť, použite funkciu "Nápoveda" vo vašom prehliadači.

Majte na pamäti, že blokovanie alebo zmazanie súborov Cookies môže mať vplyv na plnohodnotné využívanie tohto webu.

3. Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledovné účely:

  1. poskytovanie webových stránok, ich vylepšovanie a rozvoj
  2. tvorba a využívanie štatistík
  3. odhaľovanie, zabránenie a zisťovanie útokov na tieto webové stránky
  4. reakcia na Vaše požiadavky
  5. spracovanie Vašej účasti v súťažiach
  6. spracovanie Vašich objednávok v online-shope
  7. odosielanie pravidelného Newsletteru

4. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

• podľa vyššie uvedených bodov 3/ 1 až 3/4 - náš oprávnený záujem k naplneniu jednotlivých účelov, ktoré sú vymenované v bode 3/1 až 3/5;
• podľa vyššie uvedeného bodu 3/6 – nevyhnutná potreba pre splnenie Vami uzavretej objednávky v našom online-shope alebo pre vykonanie predzmluvných krokov na Vašej objednávke;
• podľa vyššie uvedeného bodu 3/5 a 3/7 – Váš súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, bez toho by bola dotknutá povinnosť uchovania podľa právnych predpisov.

5. Poskytnutie Vašich osobných údajov

Pre vyššie uvedené účely budú Vaše údaje poskytnuté nasledujúcim stranám:

• Materská spoločnosť Ploberger Gesellschaft m.b.H, Im Stadtfeld 4, 2070 Retz, Östereich, s ktorou vystupujeme ako „spoloční správcovia“ (tzn: účely a prostriedky spracovania stanovíme spoločne)
• Poskytovatelia IT služieb, ktoré využívame, napr. pre Newsletter na platforme Clever Elements - Clever Elements GmbH Prinzessinnenstr. 19-20, D-10969 Berlin, Deutschland
• Poskytovatelia reklamných služieb, ktoré využívame;
• Poskytovatelia špedičných služieb / dopravcovia, ktoré využívame;

Niektoré z vyššie uvedených strán sú mimo vašu krajinu alebo tam spracovávajú vaše osobné údaje. Úroveň ochrany osobných údajov v rôznych krajinách môže byť rôzna. Poskytujeme Vaše údaje len do krajín, u ktorých komisia EU rozhodla, že majú príslušnú úroveň ochrany osobných údajov alebo prijímame opatrenia, ktorá zaistia, že všetky subjekty, ktorým poskytneme údaje, majú príslušnú úroveň ochrany údajov. Preto uzatvárame napríklad štandardné zmluvné doložky. Tieto sú k dispozícii na vyžiadanie na gdpr@ploberger.sk

Clever Elements ukladá údaje pre Newsletter (emailové adresy a ďalšie údaje) v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov na svojich serveroch v Nemecku. Tu môžete zobraziť zásady ochrany osobných údajov Clever Elements.

6. Doba uchovania osobných údajov

Údaje vzťahujúce sa k bodu 3/1 až 3/4 uchovávame po dobu 3 mesiacov. Prípadne dlhšia doba bude použitá len v rozsahu nevyhnutnom k prešetreniu hlásených útokov na naše stránky.

Pokiaľ sa cez naše webové stránky zúčastníte súťaže, budú Vaše osobné údaje uložené po dobu trvania súťaže a potom po nevyhnutnú dobu podľa právnych predpisov alebo doby pre uplatnenie výhier.

Pri Vaše registrácii pre zasielanie Newsletteru budú Vaše údaje uchované až do okamžiku Vášho odhlásenia zasielania Newsletteru a potom po dobu podľa právnych predpisov.

Pri registrácii v našom online-shope alebo iným spôsobom na našich webových stránkach uložíme Vaše údaje po dobu trvania Vášho účtu a potom po dobu nevyhnutnú, podľa právnych predpisov.

7. Vaše práva v súvislosti s poskytnutím osobných údajov

V súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte právo na prístup, opravu, zmazanie, obmedzenie spracovanie a obmedzenie poskytnutia Vašich údajov tretím stranám.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu EU alebo dozornému orgánu CZ, čo je Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu európskeho alebo slovenského zákona o ochrane osobných údajov

8. Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google používa tzv. súbory Cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu Vašich stránok. Vaše údaje spracovávame na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, aby sme vytvorili ľahko dostupné a nákladovo efektívne štatistiky prístupu na naše webové stránky.

Informácie o Vašom používanie týchto webových stránok (vrátane IP adresy, adresy URL atď.), vygenerovaných pomocou súborov Cookie budú predané na servery spoločnosti Google v USA a tam uložené. Naša spoločnosť neukladá žiadna údaje zhromaždené pomocou služby Google Analytics.

Tieto webové stránky využívajú možnosť anonymizácie IP adresy prostredníctvom Google Analytics. Vaša IP adresa bude skrátená / anonymizovaná spoločnosťou Google ihneď, akonáhle Vašu IP adresu obdrží. Spoločnosť Google použije tieto údaje k posúdení využívania našich webových stránok, k zostaveniu prehľadov o aktivitách na našich stránkach a k poskytnutí ďalších webových a internetových služieb. IP adresa získaná prostredníctvom Vášho prehliadača nebude spojovaná s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Vhodným nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov Cookies. V takomto prípade však nebudete môcť plnohodnotne využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala vaše údaje prostredníctvom služby Google Analytics tým, že si stiahnete a nainštalujete nasledujúci plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zhromažďovanie dát prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tiež kliknutím na nižšie uvedený odkaz. Týmto bude nastavený súbor Cookie pre odhlásenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich dát pri návštevách týchto webových stránok:

Deaktivácia Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania služieb od spoločnosti Google a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html príp. https://www.google.cz/intl/cs/policies/.

9. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť PLOBERGER-SK s.r.o. používa primerané opatrenia, aby zaistila dôvernosť, bezpečnosť a celistvosť Vašich osobných údajov. Prístupy užívateľov k osobným údajom sú možné podľa nastavených oprávnení.

Všetci naši zamestnanci sú poučení o zásadách ochrany osobných údajov našich zákazníkov.

Na zaistenie bezpečnosti údajov je váš online-ploberger shop účet chránený heslom, tzn. že cudzie osoby nemajú prístup k Vášmu účtu ani k vašim údajom.

10. Prístup k osobným údajom

Môžete skontrolovať, opraviť a aktualizovať informácie, vrát. osobných údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom Vášho účtu online-plobergershopu. Vo Vašom účte môžete taktiež v nastaveniach aktivovať, či deaktivovať zasielanie informačného letáku (novinky – newsletter).

11. Naše kontaktné údaje

Pre uplatnenie Vašich práv, či v prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na:

PLOBERGER - SK, s.r.o.
Priemyselná 2634/1
909 01 Skalica
Slovenská republika
T +421 34 6941 271
F +421 34 6941 270
gdpr@ploberger.sk