Životné prostredie

Už dnes konáme pre zajtrajšok

V súčasnosti žijeme ako spoločnosť na veľmi vysokej nohe – podľa výpočtov by sme pre trvalé udržanie nášho životného štýlu a štandardu potrebovali celosvetovo 2,7-násobok povrchu zeme. Tento márnotratný spôsob musí byť spochybnený, pretože témy ako klimatické zmeny, nedostatok surovín, neustále stúpajúca produkcia CO2 a rast populácie sa týkajú nás všetkých.

My v Plobergeri sme presvedčení o tom, že hospodárenie, ktoré je zamerané len na zisk a rast HDP, nemôže byť úspešné z dlhodobého hľadiska – a že udržateľné obchodovanie je dôležitým predpokladom pre podnikateľský úspech.

Naším cieľom je obchodovať tak, aby bola aj pre budúce generácie možná plnohodnotná budúcnosť a čisté životné prostredie. „Udržateľné obchodovanie“ je podstatnou časťou našej podnikovej filozofie, ktorá je vidieť a cítiť každý deň a na každom kroku.

Už dnes konáme pre zajtrajšok

Tri hlavné piliere

Udržateľnosť je v Plobergeri zakorenená vo všetkých oblastiach. Naše tri hlavné piliere sú

  • úctyhodné zaobchádzanie so zamestnancami
  • vedomé usporiadanie sortimentu a služieb
  • procesy šetriace zdroje a životné prostredie

Prostredníctvom pestrej palety opatrení a aktivít nevzniká len nadhodnota pre náš podnik, ale aj pre spoločnosť a naše životné prostredie.

Spoločnosť PLOBERGER - SK, s.r.o. zabezpečuje plnenie ustanovených povinností výrobcu vyhradených výrobkov rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. za vyhradené výrobky - Obaly, Elektrozariadenia, Batérie a Akumulátory.

Informovanie spotrebiteľa v zmysle § 27 zákona č. 79/2015 Z. z v znení neskorších predpisov:

Obaly, č. registrácie PO_0011705

Elektrozariadenia, č. registrácie EZ 0002336

Batérie a akumulátory, č. registrácie BAT 0001807

Naša spoločnosť vo svojej prevádzke zabezpečuje v zmysle zákona o odpadoch bezplatný spätný zber elektroodpadu, batérii a akumulátorov.