Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti PLOBERGER-SK, s.r.o. (VOP)


1. Všeobecné ustanovenia

Nižšie uvedené obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej už len „VOP“) upravujú práva a povinnosti strán uvedených v objednávke alebo kúpnej zmluve a sú platné pre všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace právne vzťahy medzi spoločnosťou PLOBERGER-SK, s.r.o. (ďalej už len „predávajúci“) a jeho zákazníkmi. Zákazník (ďalej už len „kupujúci“) prijatím návrhu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s predávajúcim tieto obchodné podmienky akceptuje v plnom rozsahu. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP vyžadujú k svojej platnosti písomné potvrdenie predávajúceho.

Naša ponuka je určená výlučne pre zákazníkov z oblasti priemyslu, živnostníkov, remeselníkov a štátne inštitúcie. Nedodávame tovar fyzickým osobám.

2. Ponuky a objednávky

Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a časovo obmedzené. Všetky objednávky odoslané kupujúcim sú považované za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru stanovená dodávateľom tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu jednotlivých kúpnych zmlúv je nutná písomná akceptácia objednávky povereným pracovníkom predávajúceho. Súčasťou akceptácie je potvrdenie ceny a dodacieho termínu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v objednávke a v prípade vzniku nezrovnalostí nie sú tieto dôvodom na odoprenie alebo podmienenie úhrady kúpnej ceny. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo túto vypovedať alebo akokoľvek inak ukončiť jej platnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

4. Cena

Ceny za tovar sú uvádzané v aktuálnom cenníku alebo ponuke bez zákonnej DPH. Pre jednotlivé kúpne zmluvy je rozhodujúca cena platná v deň akceptácie objednávky predávajúcim a nie sú v nej zahrnuté náklady na prepravu, montáž prípadne iné služby.

5. Dodanie tovaru

5.1 Dodanie tovaru na jedno miesto v rámci oblasti dodania je u hodnoty tovaru od 150,- EUR bez DPH bezplatné. U ceny tovaru nižšej než 150,- EUR bez DPH predávajúci účtuje poplatok za prepravu vo výške 5,- EUR bez DPH za jednu objednávku a dodanie na jedno miesto. V prípade nadrozmernej zásielky bude cena za prepravu fakturovaná na základe cenovej kalkulácie prepravcu odsúhlasenej kupujúcim.

5.2 Dodanie tovaru sa realizuje tak, že kupujúci prevezme tovar na adrese, ktorú uvedie na objednávke.

5.3 V prípade, že je predávajúci s dodávkami v omeškaní, poskytne mu kupujúci primeranú lehotu pre plnenie, max. však 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci má právo pozastaviť plnenie svojich ďalších záväzkov až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.

7. Odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru

7.1 Kupujúci má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo výmenu tovaru len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť zabalený v originálnom obale bez poškodenia alebo známok použitia. V prípade poškodeného obalu má predávajúci nárok vyúčtovať kupujúcemu poplatok vo výške 10% z ceny tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade insolventnosti kupujúceho a požadovať vrátenie dodaného tovaru v neporušenom stave ako aj náhradu výdavkov s týmto spojených.

7.2 V prípade nákupu prostredníctvom internetového obchodu je kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvod. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomne.

Podmienky pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod
• Tovar musí byť zabalený v originálnom obale bez známok používania alebo poškodenia
• U zásielky musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra, dodací list) a žiadosť o zrušenie kúpnej zmluvy
• Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu
• Zásielku posiela kupujúci na vlastné náklady a s dostatočným poistením do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. Zásielky odoslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.
• V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok vrátenia nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude zaslaný naspäť kupujúcemu.

8. Zodpovednosť za škodu, náhrada škody

8.1 Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar na dojednanom mieste, je predávajúci oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy, predať tovar inde a vyžadovať od kupujúceho náhradu škody zo straty takto vzniknutej alebo, a to podľa vlastného uváženia, nechať tento tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho vo svojom vlastnom sklade alebo uskladniť tovar v skladisku tretej osoby na účet kupujúceho, od ktorého môže predávajúci požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

9. Reklamácie

9. 1 Chyby tovaru zistené pri preberaní ako aj chýbajúce množstvo, musia byť predávajúcemu oznámené ihneď po dodaní tovaru do miesta určenia. Skryté chyby tovaru musia byť oznámené ihneď po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby. Oznámenie nedostatkov musí byť vykonané písomne, doklady musia preukazovať oprávnenosť reklamácie . Neoznámenie chýb v stanovenej lehote má za následok zánik práva kupujúceho na reklamáciu. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.

9.2 Ohlásenie chýb musí mať písomnú formu. Kupujúci v nej musí uviesť číslo faktúry, dodacieho listu, číslo kúpnej zmluvy, príp. ďalších dokladov, ktoré má k dispozícií a chyby popísať, príp. uviesť, ako sa prejavujú. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená môže predávajúci podľa svojho uváženia, buď odstrániť zaistené chyby v priebehu zákonnej lehoty, alebo dodať novú dodávku za pôvodných podmienok.

9.3 Po dohode s kupujúcim je možné reklamáciu riešiť rovnako poskytnutím primeranej zľavy na tovar. Zľava z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez chýb a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Akékoľvek iné nároky kupujúcemu neprináležia.

9.4 Vzhľadom k tomu, že časť výrobkov firmy PLOBERGER-SK, s.r.o (technická chémia) je riediteľná vodou, môže dôjsť pri teplotách nižších ako +5 °C, k separácií jednotlivých zložiek a tým k znehodnoteniu výrobku. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na nutnosť dodržania skladovacej teploty a nezodpovedá za škody, spôsobené nevhodným skladovaním.

10. Záručná doba, zodpovednosť za chyby

10.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov, na vybrané druhy produktov je možnosť predĺženia záručnej doby na 24 mesiacov. Záruku je možné uznať len pokiaľ sa jedná o výrobnú alebo konštrukčnú chybu spôsobenú výrobcom. Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s opravou a výkonom servisného technika kupujúci.

10.2 Záruka za akosť nezahŕňa škody na tovare vzniknuté: bežným opotrebením, preťažovaním, zásahom neautorizovaného servisu, nevhodným použitím alebo zanedbanou starostlivosťou o výrobok, používaním neoriginálneho alebo nevhodného príslušenstva.

10.3 Záruku nie je možné uplatniť pokiaľ nebol predložený originál záručného listu, chýba štítok s výrobným číslom alebo je štítok nečitateľný, pokiaľ sa líšia údaje na výrobnom štítku a záručnom liste, pokiaľ nebol dodržaný návod na obsluhu a výrobok bol používaný pre iné účely.

10.4 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci nemá po dobu trvania záručnej opravy nárok na zapožičanie náhradného stroja.

11. Zákaz vývozu

Kupujúci je oprávnený kúpený tovar vyviezť mimo územie SR len s výslovným predchádzajúcim súhlasom predávajúceho.

12. Výhrada vlastníctva bonusových produktov

Predpoklad pre získanie bonusového produktu je, že hodnota objednávky dosiahne stanovenú minimálnu výšku. V prípade čiastočného vrátenia tovaru alebo úplného odstúpenia od kúpnej zmluvy a následného nedosiahnutia minimálnej hodnoty objednávky, zaniká kupujúcemu nárok na bonusový produkt a kupujúci je povinný bonusový produkt vrátiť spolu s tovarom. V prípade, že máte záujem o zakúpenie bonusového produktu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

13. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodnej firmy, bydliska, popr. adresy prevádzky, IČO, DIČ a čísla bankového účtu. Účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a plnenie povinností z nej.

14. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

15. Ak by sa niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy.

16. Práva a povinnosti zmluvných strán vo veciach ich vzájomných zmluvných vzťahov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky pričom platí, že kúpne zmluvy sú uzavreté podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), pokiaľ zmluva alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú jednotlivé ustanovenia dispozitívnej povahy inak. Pre riešenie sporov zmluvných strán sú príslušné súdy Slovenskej republiky.